لنداسکارف به دلیل اینکه بتواند خدمات حداکثری ارائه نماید اطلاعات شخصی از قبیل شماره همراه، ایمیل و نام مشتریان عزیزش را اخذ می نماید. این اطلاعات برای لنداسکارف ملاک عمل بوده و تمام تعاملات و معاملات خود با مشتریان عزیزش را با همین اطلاعات انجام می دهد. واضح است که اطلاعات شخصی در لنداسکارف محفوظ بوده و فقط در اختیار این سایت می باشد.